Saarikka on nostanut asumisyksiköiden mitoitusta

Julkaistu 10.4.2019 klo 11.42

Saarikka on nostanut asumisyksiköiden mitoitusta

  • työvuorojen suunnittelussa mitoitus on 0,7 hoitajaa/asukas

Saarikassa on noudatettu asumisyksiköissä 0,5 hoitajamitoitusta, jonka lisäksi tukipalveluita on hankittu ostopalveluna mm. ateria-, siivous-, pyykki- ja lääkkeenjakopalveluissa. Hoitajamitoituksen muuttaminen käsiteltiin ensimmäisen kerran helmikuun johtokunnassa, jolloin esitettiin varahenkilöstöyksikön toimintamallin ja yksiköiden mitoitusperusteen muuttamista

Työvuorosuunnittelu muutetaan siten, että suunnitteluvaiheen mitoitus on 0,7 hoitajaa/asukas, joten vähäisiin poissaoloihin ei vielä tarvitse ottaa sijaisia. Poissaolot korvataan, kun vuorokohtainen mitoitus laskee alle sovitun. Tarkoituksena on varmistaa asukkaiden hoitoisuuden mukainen mitoitus esim. 0,64.  Muutos toteutetaan siirtämällä 30 varahenkilöä pysyvästi yksiköihin.

Muutoksen tavoitteena on:

  • nostaa mitoitusta vastaamaan paremmin asukkaiden hoidontarvetta
  • vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja asukasturvallisuutta
  • vahvistaa hoidon laatua ja kuntouttavaa hoitotyötä (ulkoilu, virkistystoiminta)
  • vähentää sairauspoissaoloja ja helpottaa henkilöstön rekrytointia
  • luo esimiehelle edellytykset sijaisten etsimisen sijaan johtaa yksikön turvallisuutta, hoitotyön laatua, henkilöstöä ja työn kehittämistä

Kotikonnussa uutta mitoitusta on toteutettu 1.4. alkaen. Aiemman 0,5 mitoituksen mukaan henkilöstöä oli vuorokauden aikana 22 hoitajaa 62 asukasta kohden ja nyt muutoksen myötä hoitajia on vuorokaudessa 31. Kaikkiaan vakituisia hoitajia on tällä hetkellä 43,6 ja palveluvastaava, joka ei osallistu hoitotyöhön. Henkilöstömitoituksen muutos näkyy Kotikonnun asukkaiden arjessa parempana hoidon jatkuvuutena ja asukkaiden lisääntyneenä hoitoaikana. Muutoksen jälkeen yksikössä ei ole ollut tarvetta ulkopuolisille sijaisille ja asukkaiden hoitoisuuden mukainen mitoitus 0,65 on toteutunut. Kotikonnussa pidetään omaisille keskustelutilaisuus mitoituksen muutoksesta huhtikuussa.

Saarikka on saanut Aluehallintoviranomaiselta huomautuksen Kotikonnun alhaisesta henkilöstömitoituksesta. Huomiota kiinnitettiin myös avustavan henkilöstön puuttumiseen huolimatta siitä, että Saarikassa tukipalveluita hankitaan ostopalveluna. Kotikontuun lisättiin vuonna 2017 vakituista henkilöstöä 3,6 työntekijää, joiden lisäksi yksikössä on ollut pysyvästi sijoitettuna 3-4 varahenkilöä. Hoitajamitoitus ei kuitenkaan lisäyksestä huolimatta vastannut Avin edellyttämää asukkaiden hoitoisuuden perusteella tarvittavaa mitoitusta.

Kotikonnun toiminta aloitettiin 2017. Tiukasta henkilöstömitoituksesta huolimatta yksikössä on uusilla toimintatavoilla ja henkilökunnan hyvällä asenteella siirrytty perinteisestä hoitokulttuurista yhä enemmän asukaslähtöiseen hyvää elämää korostavaan tekemiseen, josta voidaan olla ylpeitä. Mitoitus on tärkeä asia, mutta vielä tärkeämpää on osaaminen, asenne ja yksikössä vallitseva toimintakulttuuri. 

Saarikassa toteutettiin omat asumisyksiköiden tarkastukset helmi-maaliskuun aikana. Tarkastusten yhteenveto käsiteltiin maaliskuun johtokunnassa. Johtokunta hyväksyi päätöksessä asukkaiden hoitoisuuden mukaisen henkilöstömitoituksen kaikkiin asumisyksiköihin, joka saavutetaan varahenkilöstöyksikön toimintamallia muuttamalla huhtikuun loppuun mennessä.

Heli Vertanen                                  Anu Kinnunen                               

palvelujohtaja                                  palvelupäällikkö